Начало Структура Академичен календар Информация Контакт
КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ - БЛАГОЕВГРАД
В Колеж по туризъм - Благоевград за учебната 2014-2015 година е открита нова специалност
в професионално направление 3.9. Туризъм - "Туристическа анимация и екскурзоводство"
НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА 7 И 8 ДЕКЕМВРИ 2013 г.!
ОФИЦИАЛНОТО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЩЕ БЪДЕ НА 22 МАРТ (СЪБОТА) 2014 г. ОТ 10:30 ч.
КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ - ПРАКТИКИ И ЕКСКУРЗИИ
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРИЕМ
КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ ОБЯВЯВА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2014-2015 ГОД. ОТ 03 .02.2014 ГОД. ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ В УЧЕБЕН ОТДЕЛ!
Симпозиум
ШЕСТИ МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ - ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА 19 ОКТОМВРИ 2014 ГОД.
 • Покана за участие за преподаватели
 • Покана за участие за студенти
 • ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"
  ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"
  Итегляне на файл
  ПРИЕМ 2014 - 2015 УЧЕБНА ГОДИНА

  Итегляне на файл
  УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ НА КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ
  УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ НА КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ
  ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ
 • Страница 1
 • Страница 2
 • ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ
 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ТУРИЗЪМ"
 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ"
 • ИНСТИТУЦИОНАЛНОСТ НА КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ
  ИНСТИТУЦИОНАЛНОСТ НА КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ
  НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ!!!

  От 9 декември 2013 г. в Колеж по туризъм – Благоевград започва кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за зимния семестър на учебната 2013/2014 г.

  Проектът "Студентски стипендии" – ІІI фаза (BG051PO001-4.2.06), се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд. Проектът съответства на специфичната цел на програмата за увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование.

  Стипендии могат да получават студенти в редовна форма на обучение. Студенти първи курс, първи семестър нямат право да кандидатстват.

  Кандидатите за стипендия за успех подават попълнен он-лайн формуляр и уверение, заверено от учебен отдел, със среден успех от предходните два семестъра не по-нисък от добър 4.00.

  Кандидатстващите за специални стипендии подават формуляр, уверение за успех от предходния един семестър не по-нисък от добър 4.00, служебна бележка, издадена от Колеж по туризъм, удостоверяваща участието им в научни, изследователски или практически разработки или в художествено-творчески дейности, придружена с реализирания проект на хартиен и електронен носител.

  Документите се предоставят в стая 1.3. – Учебен отдел.

  Класирането за стипендии за успех е по специалности, по низходящ ред на успеха на кандидатите. Стипендията за успех е в размер на 120 лв. месечно и се получава по 5 месеца за зимен семестър. Размерът на специалната стипендия е 200 лв.

  Кампанията за кандидатстване за зимния семестър на учебната 2013/2014 година ще стартира на 9 декември 2013 г. Заявления ще се подават чрез сайта на проекта до 14 януари 2014 г. Класирането ще бъде публикувано на 4 февруари 2014 г. Кандидатстването по проекта се извършва чрез специално разработена за целта система за онлайн подаване и обработка на формуляри: http://eurostipendii.mon.bg

  Подробности ТУК

  Решение на Министeрския съвет на РБългария
  РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ПРЕЗ 2014/2015 ГОД:
  Специалности
 • Организация и управление на хотели и ресторанти
 • Организация и управление на туристическото обслужване
 • Бизнес администрация
 • Официално връчване на дипломи за висше образование
  Решение на Народното събрание на Република България

  РЕШЕНИЕ
  за откриване на частно висше училище - самостоятелен колеж с наименование "Колеж по туризъм" със седалище Благоевград

  Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование

  Реши:

  1. Открива частно висше училище - самостоятелен колеж с наименование "Колеж по туризъм" със седалище Благоевград и с предмет на дейност: обучение на специалисти с висше образование на образователно-квалификационна степен "специалист по ..." по специалности от професионални направления "Туризъм", "Икономика" и "Администрация и управление".
  2. Имуществото и финансирането на колежа по т. 1 се осигуряват съгласно неговия учредителен акт.

  Решението е прието от XXXIX Народно събрание на 16 октомври 2003г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

  Начало | Структура | Академичен календар | Информация | Контакт © 2009 Колеж по туризъм Благоевград. Всички права запазени.